Verpleging Kind & Jeugd

Verpleegkundige zorg voor kinderen en jeugdigen

Wat is verpleging kind & jeugd? 

TVN Zorgt levert verpleegkundige zorg bij kinderen en jeugdigen (<18 jaar) op school en in de thuissituatie.

Wijkverpleging kind & jeugd

Het is mogelijk om verpleegkundige zorg thuis te bieden, eventueel in combinatie met begeleiding thuis. Gezamenlijk met een coördinerend begeleider wordt afgestemd óf en hoe de wijkverpleging kind & jeugd gegeven en gefinancierd kan worden. Een indicerend kinderverpleegkundige kan PGB indicaties maken. Financiering is mogelijk vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) of ZVW (Zorgverzekeringswet). 

Wijkverpleging kind & jeugd thuis kan zowel gaan om het ondersteunen, aanleren of overnemen van verpleegtechnische handelingen. En kan tevens in combinatie met blokzorg om ouders te ontlasten. Afhankelijk van de aandoening cq. ziektebeeld wordt er bekeken of de verpleging kind & jeugd gefinancierd kan worden vanuit de ZVW. Mocht de situatie vragen om verpleegkundig toezicht bij het kind of jongere, dan kan het team wijkverpleging kind & jeugd tevens aanwezig zijn in de vorm van blokzorg.  

Wat is verpleging kind & jeugd op school?

Verpleging jeugd op school houdt in dat (kinder)verpleegkundigen leerlingen verpleegkundige zorg geven, die ze nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Het kan dan gaan om dagelijkse zorg bijvoorbeeld m.b.t. sondevoeding geven of insuline toedienen. Daarnaast zijn de (kinder)verpleegkundigen ook de achterwacht op school voor spoedzorg, bijvoorbeeld bij epileptische aanvallen. Een van de scholen waar TVN Zorgt actief is in de verpleging kind & jeugd is op de st. Maartensschool, waar we werken vanuit de verpleegpost De Pleister. Bij Werkenrode school wordt de zorg gegeven vanuit de medische post.

Voor wie is de verpleging kind & jeugd op school?

Gezamenlijk met een coördinerend begeleider wordt afgestemd óf en hoe de verpleegkundige zorg gegeven en gefinancierd kan worden; vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) of ZVW (Zorgverzekeringswet). De school kan deze zorg niet financieren, maar dit kan vanuit een indicatie of beschikking die het kind of jongere heeft. Indien er nog geen indicatie is kan een onafhankelijk cliëntondersteuner of kan TVN Zorgt u advies geven over hoe deze aangevraagd kan worden. TVN Zorgt kan zorg en begeleiding bieden vanuit de Jeugdwet, ZVW en Wlz, zowel Zorg in Natura (ZIN) als zorg vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Hoe werken wij op school?  

Uw kind wordt aan een verpleegkundig contactpersoon gekoppeld, de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV-er). De taak van een EVV-er is de overkoepelende zorg rondom uw kind in combinatie met de zorg van De Pleister te monitoren. Zij dient als aanspreekpunt voor u. De EVV-er wordt aangesteld voor het lopende schooljaar.

logo-kindvpk

Wilt u meer informatie over Verpleging kind & jeugd?

Coördinator verpleegkundige kindzorg 

Gerda van Kampen
06-83587138 / 085 – 0712 815

verpleegkundigekindzorg@tvnzorgt.nl

  • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

    Louise de Jager